ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

พระบรมธาตุชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย

sawadagong_pagodaพระบรมธาตุชเวดากอง (Shewdagon Pagoda)

พระบรมธาตุชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียหรือปีม้า (ปีสะง้า) ธาตุไฟ มีสัญลักษณ์เป็นรูป ม้า พระบรมธาตุชเวดากอง (Shewdagon Pagoda) พระมหาเจดีย์ทองคำ ที่งดงามสง่าตั้งเด่นอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาเชียงกุตระ (Singu-Ttara)มีความสูงประมาณ 109 เมตร หนังสือ Guinness Book of Records ได้จัดให้พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก 

Read more...

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารเป็นพระธาตุประจำปีระกา

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (พระธาตุประจำปีระกา มีสัญลักษณ์เป็นรูป ไก่)พระธาตุประจำปีระกาจะเป็นพระธาตุหริภุญชัย แห่งวัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลำดับ

Read more...

วัดพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำปีกุน

วัดพระธาตุดอยตุงพระธาตุประจำปีกุนปีกุนหรือปีหมู (ปีใค้) บางตำราเป็นช้าง ธาตุน้ำ
พระธาตุประจำปีกุน คือ พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ( Year of the pig: pra that doi tung chiangrai province )

ปีกุนหรือปีหมู (ปีใค้) บางตำราเป็นช้าง ธาตุน้ำ พระธาตุประจำปีกุน คือ พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ( Year of the pig: pra that doi tung chiangrai province ) พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย (พระธาตุประจำปีกุน มีสัญลักษณ์เป็นรูป สุกร)แต่สำหรับคนล้านนาจะใช้ ช้างสัญลักษณ์ พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุดอยตุงแห่งวัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง)หรือ วัดพระธาตุดอยตุ

Read more...

วัดเกตุการามพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีเป็นพระธาตุประจำปีจอ

วัดเกตการามปีจอหรือปีหมา (ปีเส็ด) ธาตุดิน พระธาตุประจำปีจอ คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สามารถบูชา รูป หรือไปไหว้พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แทน (year of the dog :wat ked keaw ka ram chiangmai provice )พระธาตุประจำปีจอเป็นพระธาตุจุฬามณี ซึ่งเชื่อกันว่าจะประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ ถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกในการเดินทางเพื่อกราบไหว้ เมื่อเจดีย์จุฬามณีเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งในประเทศพม่าเป็นที่กราบไหว้แทน โดยมีตำนานเล่าว่าพระอินทร์เป็นผู้นำลามาแขวนไว้ริมหน้าผาให้ผู้คนบูชา เรียกเจดีย์องค์นี้ว่า "พระธาตุอินทร์แขวน"

Read more...

วัดพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีวอก

wat pra that phanomวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 

ปีวอกหรือปีลิง (ปีสัน) ธาตุดิน พระธาตุประจำปีวอกคือ พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม(year of the monkey:na korn pha nom province) พระธาตุพนม จ.นครพนม (พระธาตุประจำปีวอก มีสัญลักษณ์เป็นรูป ลิง )พระธาตุประจำวันเกิดนี้เป็นพระธาตุที่แตกต่างไปจากพระธาตุอื่นๆ ที่กล่าวมา นั่นคือพระธาตุพนม แห่งวัดพระธาตุพนม อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุนี้เป็นพระธาตุที่มีลักษณะพื้นเมืองของอาณาจักรโคตรบูรณ์โบราณ ได้มีการปรับปรุงมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยอยุธยา ในปีพุทธศักราช 2517 ได้ล้มลง ยังความเศร้าโศรกแก่ประชาชนชาวไทย-ลาวเป็นอย่างมาก ต่อมาได้บูรณะปฏิสังขรณ์ตามลักษณะเดิมแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2519

Read more...

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีมะแม

wat doi su thup013ปีมะแมหรือปีแพะ ปีเม็ด ธาตุดิน พระธาตุประจำปีมะแม คือ พระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่(year of the goat :wat pra that doi suthup chiangmai province)พระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นพระธาตุสำคัญของเมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนล้านนา ลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบล้านนา-เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนภูเขาท่ีเรียกว่าดอยสุเทพ สามารถมองเห็นเจดีย์องค์งามและเด่นชัดจากหลายๆจุดในตัวจังหวัดเชียงใหม่

Read more...

วัดพระบรมธาตุบ้านตากแทนธาตุประจำปีมะเมีย

พระบรมธาตุบ้านตาก พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียพระบรมธาตุบ้านตาก พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย (แทนพระเจดีย์ชเวดากอง)

ปีมะเมีย หรือปีม้า (ปีสะง้า) ธาตุไฟ พระธาตุประจำปีมะเมีย พระธาตุเชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า หรือวัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตา จ.ตาก แทนธาตุประจำปีมะเมีย พระธาตุชเวดากอง พม่า (year of the horse:tak province )พระธาตุชเวดากอง (พระธาตุประจำปีมะเมีย มีสัญลักษณ์เป็นรูป ม้า )พระธาตุนี้จะได้แก่พระธาตุชเวดากอง แห่งเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) เจดีย์นี้มีการต่อเติมมากมายหลายหลัง ทำให้รูปแบบพัฒนาไปเรื่อยๆ ลักษณะสุดท้ายได้มีลักษณะเป็นศิลปะพม่าอย่างเต็มที่ และมีอายุร่วมสมัยทางศิลปะกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากเดิมที่เป็นงานศิลปะมอญร่วมสมัยอยุธยาของเรา

Read more...

วัดเจ็ดยอดพระธาตุประจำปีมะเส็ง

วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่พระธาตุประจำปีมะเส็ง คือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ ที่พุทธคยา

ปีมะเส็ง หรือปีงูเล็ก(ปีใส้) ธาตุน้ำ พระธาตุประจำปีมะเส็ง คือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ ที่พุทธคยา แต่คนนิยมไหว้ต้นโพธิ์แทนที่วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด จ.หวัดเชียงใหม่ (year of the small snake :wat pho tha ram chaingmai province )

Read more...

วัดพระสิงห์เป็นพระธาตุประจำปีมะโรง

วัดพระสิงห์ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ (ปีสี) ธาตุดิน ชาวล้านนาเรียกพญานาค พระธาตุประจำปีมะโรง วัดพระสิงห์ คือ พระธาตุพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่( year of the leo : phra that sing chiangmai Province)

         วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร Wat Phra Singh Woramahaviharn (พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าและเป็นย่านทางถนนคนเดินวันอาทิตย์ตรงหน้าวัดพอดีเลย ถ้ามาวัดในวันอาทิตย์ตอนเย็นจะหาที่จอดรถยากสักหน่อยเพราะมีงานถนนคนเดินวัอาทิตย์

Read more...

วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดประจำปีเถาะ

พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีปีเถาะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีปีเถาะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระต่าย (ปีเหม้า) ธาตุน้ำ ( year of the rabbit Phra That Chae Haeng Nan provinec )พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มาถึงเมืองน่าน่ได้ก็รีบหาข้อมูลเพิ่มเติ่มว่าจะไปมานมัสการพระธาตุแช่แห้งเลยดีกว่า  ถือว่ามาถึงเมืองน่านแล้วครับ เมื่อได้ข้อมูลจากคนในเมืองน่านผมก็ขับรถออกจากตัวเมืองน่านข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริม หรือทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร

Read more...

วัดพระธาตุช่อแฮพระธาตุประจำปีขาล

พระธาตุช่อแฮวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอารามหลวง เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีขาล หรือปีเสือ (ปียี) ธาตุไม้ มีสัญลักษณ์เป็นรูป เสือ
พระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ( year of the tiger:phra that chow haei Pare province) เป็นพระธาตุสำคัญประจำเมืองแพร่ หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

Read more...

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเป็นพระธาตุประจำปีชวด

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารปีชวด หรือปีหนู (ปีใจ้ )ธาตุน้ำ พระธาตุประจำปีชวด คือ พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (year of rat:phra that si chom thong chiangmai provice ) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทองตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นพระธาตุประจำปีชวด

Read more...

วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู  ผมคิดว่าลำปางเป็นจังหวัดทางผ่านเขับรถผ่านไปมาบ่อยๆไม่ได้มีโอกาสจะเที่ยวจริงๆจังๆเพราะรีบไปรีบมา หากวันนัี้ได้แวะมาเที่ยวไหว้พระธาตุลำปางหลวงตอนวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ผมอยากจะบอกว่าผมจะหลงมนต์เสน่ห์ ลำปางเข้าให้แล้วครับ สมกับคำขัวญประจำจังหวัดลำปางที่ว่า "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" 

Read more...

จองโรงแรมที่พักทุกที่ทั่วโลก...


 

ท่องเที่ยวจังหวัดล้านนา

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

 น่าน

สุโขทัย

 ตาก

พะเยา

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก
 ใคร ใคร ก็แอ่ว

ที่เที่ยวก่อนถึงดอยอินทนนท์

การเดินทางไปท่องเที่ยวยังดอยอินทนนท์นั้น นอกจากขึ้นไปเที่ยวยอดดอยแล้วเรายังสามารถแวะเที่ยวตามรายทางของเส้นทางขึ้นดอยซึ่งมีอยู่มากมายครับ แต่ละที่นั้นมีความสวยงามน่าสนใจไม่แพ้ยอดดอย บางที่สวยจนถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ที่หลายคนอาจคุ้นตา ประทับใจ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก

view more

เที่ยวปายหน้าฝน

เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วครับกับการเดินทางมา ปาย แต่หลายครั้งที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้แวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะต้องเที่ยวถ้ามาปาย ก็เลยอยากจะแนะนำที่เที่ยวที่ควรจะไปหรือต้องแวะเที่ยวถ้ามาถึงปายครับ

view more

ม่อนแจ่มหน้าฝน

ความชุ่มฉ่ำเริ่มมาเยือนครับ ถึงหน้าฝนกันแล้วแต่ยังไงเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่นึกถึงที่แรกก็คือ ม่อนแจ่มครับ หลายคนเคยมาสัมผัสมาเที่ยวม่อนแจ่มในช่วงหนาว ๆ แต่ที่นี่หน้าฝนก็น่าเที่ยวไม่แพ้หน้าหนาวครับ 

view more

ติดต่อพูดคุย

guidelanna 1 

 Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 blogtheguidelanna on youtube
FacebookGoogle Bookmarks
hotsia  feelthai-blog